Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Elektro Med Grzegorz Pałkowski z siedzibą: ul. Zabierzowska 11, 32-005 Niepołomice, NIP: 683-149-14-75, REGON: 351517286, Tel. 12 288 91 40, e-mail: biuro@elektromed.pl,

 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu aktualnie prowadzonego procesu rekrutacji lub przyszłych rekrutacji, o ile wyraził Pan/Pani na to zgodę – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
  1. włącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  2. podmioty, którym Firma powierzyła przetwarzanie danych osobowych, świadczące usługi na rzecz Elektro Med Grzegorz Pałkowski,
  3. spółki należące do grupy kapitałowej,
  4. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji.
 4. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 5. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.

 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli była ona podstawą do przetwarzania danych) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji, zgodnie z Pana/Pani wolą wyrażoną w procesie rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy.

 8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody.

 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie to narusza zapisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 10. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

This website uses cookies Find out more Cookies are small text files, stored by the web browser on users device. Used for statistical analysis of traffic, matching the look and content to suit your needs. By leaving cookies unblocked in your browser, you agree to their use. If you do not agree to the use of cookies, change the settings of your browser. Accept